Usługi - Mazur rachunkowość i podatki

Przejdź do treści

Menu główne:

Zakres Usług

Korzyści płynące z outsourcingu usług księgowych to przede wszystkim redukcja kosztów przedsiębiorcy oraz bezpieczeństwo prawne.

Powierzenie prowadzenia ksiąg podatkowych podmiotom zewnętrznym prowadzi do :

• Obniżenie kosztów działalności przedsiębiorstwa poprzez brak konieczności utrzymywania w ramach jednostki struktur finansowo - księgowych. Mamy tu na myśli koszty działalności oddziału księgowo - finansowego, takie jak koszty płac i związanych z nimi świadczeń (wynagrodzenia, zasiłki chorobowe, urlopy, zaliczki na podatek dochodowy, składki ZUS itp.). Czynnikiem sprzyjającym decyzji o outsourcingu usług finansowo jest również to, iż nie ponosicie Państwo kosztów tzw. organizacji stanowisk pracy.

• Proponowane przez nas rozwiązanie daje Państwu pewność, iż księgi podatkowe przedsiębiorstwa będą prowadzone w sposób profesjonalny oraz zgodny z podlegającymi nieustannym zmianom przepisom prawa podatkowego oraz przepisom dotyczącym prowadzenia ksiąg rachunkowych. Gwarancją jest przyjęcie pełnej odpowiedzialności przez zleceniobiorcę poparte obowiązkowym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej.
W ramach umowy o prowadzenie ksiąg podatkowych świadczymy usługi dla prowadzących działalność gospodarczą osób fizycznych, osób prawnych (spółek kapitałowych, spółdzielni, stowarzyszeń i fundacji) oraz innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej (spółek cywilnych, osobowych spółek handlowych, wspólnot mieszkaniowych) bez względu na formę opodatkowania oraz bez względu na rodzaj prowadzonej dokumentacji księgowej.

Aby nie  angażować zbytnio cennego dla Państwa czasu wystarczającą jest informacja, iż zajmujemy się prowadzeniem wszelkiej wymaganej prawem ewidencji i dokumentacji oraz sporządzaniem w takich samych rygorach prawnych wszystkich wymaganych deklaracji, sprawozdań, rozliczeń oraz informacji.  

Dla przykładu wskazujemy kilka oferowanych pozycji:

Prowadzenie
:

• ksiąg rachunkowych,
• podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów,
• ewidencji dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych,
• rejestrów sprzedaży i rejestrów zakupu dla celów podatku od towarów i usług,
• akt osobowych, oraz wszelkiej innej dokumentacji wynikającej z obowiązków związanych z zatrudnieniem pracowników.


Zapewniamy także pełną obsługę księgową w ramach, której oferujemy
:

• odbiór dokumentów księgowych bezpośrednio od przedsiębiorcy,
• prowadzenie ksiąg podatkowych w formie komputerowej,
• prowadzenie innych wymaganych prawem ewidencji (środków trwałych, wyposażenia, przebiegu pojazdu itp.),
• sporządzanie w imieniu Państwa deklaracji i zeznań podatkowych i ich składanie w urzędach skarbowych,
obliczanie składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Świadczeń Pracowniczych,
• sporządzanie sprawozdań finansowych, w tym sprawozdań zgodnych z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR).
• przygotowywanie przelewów dotyczących zobowiązań podatkowych oraz składek ZUS.
sporządzanie sprawozdań do GUS,
sporządzanie sprawozdań do NFZ,
sporządzanie sprawozdań do NBP,
• przechowywanie dokumentacji księgowej w siedzibie biura,
• reprezentowanie Zleceniodawcy w toku kontroli podatkowych, postępowań podatkowych oraz postępowań kontrolnych i odwoławczych,
• reprezentowanie Zleceniodawcy w egzekucyjnych postępowaniach administracyjnych,

Oferujemy również
:

przeprowadzenie pełnego procesu rejestracji działalności gospodarczej zarówno w EDG, jak i KRS.
przekształcanie oraz fuzje podmiotów.
optymalizację podatkową.
sporządzanie dodatkowej sprawozdawczości finansowej dla potrzeb zarządczych.
likwidację podmiotów gospodarczych.

Dodatkowo, dla przedsiębiorców, dla których koniecznym jest prowadzenie ksiąg i przechowywanie dokumentacji w swej siedzibie, oferujemy usługi nadzoru księgowego - podatkowego.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego